bezoeker teller

Nabeshouwingen

ZOMERZOEKTOCHT

VERKEER IN BRUGGE

Uitleg antwoorden - Uitslag

 

Deze editie van de KRC zomerwandelzoektochten werd met ongeveer 630 inschrijvingen afgesloten waarvan
er 479 hun antwoordenblad inzonden.

Op zaterdag 4 november 2017 kwamen de deelnemers naar Afspanning Ter Linden te Sint-Michiels voor de prijsdeling
die, gezien het weer groot aantal deelnemers, zowel in de namiddag als in de avond plaatsgreep.

Na een dankwoord voor de vele helpende handen van diverse vrijwilligers alsook voor de stad Brugge en de
sponsors werd door A. Quintelier en D. Tamsin de prijsuitreiking en de tombola voorzien.

Zoals de traditie bij KRC het wil, werd een mooie prijzentafel voorgeschoteld en verliep alles heel vlotjes.

HIERNA VOLGEN : * Uitleg antwoorden zoektocht.
.....................................* Volledige uitslag.

---------------------------------------------------------------------------------

Lees deze uitleg eens na, vooral over de vragen
waar u punten voor verloor. Het kan nuttig zijn.

Na de uitleg wordt tussen haakjes per vraag het percentage
deelnemers gegeven dat de vraag
goed heeft beantwoord.

 

    2. Deze vraag was een echt opwarmertje. Dat de goederen bij afwezigheid bij de buren mochten worden
   geleverd was een te vinden bericht op het huis met huisnummer 34.                                                        (99 %)

 

   3. Het vijfhoekige blauw-wit bordje met “beschermd monument” op de voorgevel van de bibliotheek
 was daar bij een deur te vinden. Echter, een geel-wit bordje met zwarte tekst bij een
 andere deur was daar slechts gedurende een deel van de zoektochtperiode te vinden.
 Deze laatste kleuren werden dan ook niet geŽist noch afgekeurd.                                                              (99 %)

 

   4. Voor het tellen van de gevraagde wezens moest men hier de gevel al wat beter afzoeken.
  We zagen een eendje als uithangbord en nog een ander eendje beneden in een nis.
  Ook een afgebeelde Maria met een kindje. Totaal dus al 4. Maar sommigen vergaten de twee metalen
  luikenhouders (ventjes met een klak) te zien. Ons totaal kwam aldus op 6, wat het juiste antwoord was.     (92 %)

 

   5. De deelnemers werden naar het hoekhuis ‘gelokt’ waar “GAUTHIERZ” op te lezen was.
  Een cafť die gedurende een volle week 52u30min open was.
  Maar dit is geen volledig antwoord. Immers, het andere hoekhuis (Symfonie orkest Vlaanderen) was
  gedurende een week 33u00min open. Aangezien in de vraag geen sprake meer was van een cafť,
  was dit ook een juist antwoord. Ook niet te vergeten : de uren dat deze huizen open waren samentellen
  mocht hier niet gedaan worden (reglement en uitleg bij vraag 1). In de vraag wordt verwezen naar ‘het’
  hoekhuis en niet naar ‘een’ hoekhuis.                                                                                                    (85%)

 

   6. “4411” is op deze parkeermeter 21 maal vermeld. Velen telden hierbij ook nog “44 ǀ ǀ” waardoor
  zij 23 als antwoord gaven. Deze laatste was echter niet met het cijfer “1” maar wel als “ǀ”
  (digitaal streepje) gedrukt en dus reglementair, volgens artikel 11, niet mee te tellen.                                (66 %)

 

   7. Het jaartal 1985 vinden was geen probleem.                                                                                      (100 %)

 

   8. Aan het rangschikken van de gegeven foto’s was wel wat werk.

      Maar toch vond praktisch iedereen de juiste volgorde, ook al noteerden sommigen dit dan verkeerd
 op hun antwoordenblad.                                                                              .  
                                          (97 %)

 

   9. De Romeinse cijfers in de tekst boven de toegangspoort van het Begijnhof MCCXXXXV omzetten
  in een Arabisch getal gaf 1245.                                                                                                          (99 %)

 

    10. Deze telvraag vergde wel wat zoekwerk.

  In de aangegeven zone waar men de letters B diende te zoeken zagen we in de topgevel een beer
  met een Brugse b op het wapenschild en op de zijkant van de brug was in het midden tussen
  “ANNO” en “1985” ook nog een Brugse b te zien. De meeste letters b (gekroond, zoals vermeld
  net boven vraag 8) waren te zien op het zwart metalen hek. Hierop stonden, bij vlug tellen,
  32 letters b (2 x 16).
  Maar ….. ťťn van deze letters b was er slecht aan toe. Zijn kroon en alles erboven
  was weg en eigenlijk een letter o geworden.  Het was zeker geen letter b meer.
  Hierdoor kwam ons totaal aantal letters b op 1+1+(32-1)= 33.                                                               (26 %)

 

    11. Op het monument, beeld en sokkel zoals beschreven voor de vraag, zien we het sterfjaar van
  M. Sabbe (ook een letterkundige is een kunstenaar). Het was 1938. Maar ook op het borstbeeld
  zelf zien we de vermelding van O. Rotsaert de beeldhouwer. Volgens een gegeven voor de vraag
  stierf hij in 1965.                                                                                                                                (91 %)

 

    12. Wij gingen daar op het Wijngaardplein, zoals gegeven, 4 woningen voorbij.
  Net boven de toegangsdeuren van twee ervan zagen we telkens een jaartal staan.
  I857
en I851. Maar ook, heel wat hoger, waren boven de twee andere deuren   twee getallen
  in steen te zien. Het waren I8 en 83 (vormden het bouwjaar 1883 van dat gebouw).
  Bij nameten van de grootte van de getallen I857 en I851 bleek dat dit ten opzichte van de
  gewenste 5cm in de vraag echt millimeterwerk te zijn.
  Hiermee werd bij het verbeteren rekening gehouden.                                                                            (87 %)

 

    13. Op de arduinen sokkel van de pomp zagen we aan beide zijden onmiddellijk de Brugse
  letter b. Bij nader toezicht werd ook de naam van de kunstenaar (Jef Claerhout) op metalen platen
  tweemaal gegeven. De juiste medeklinkers waren hieruit j-f-c-l-r-h-t.                                                   (89 %)

 

    14. In de legende van het bedoelde stadsplan waren alle mogelijke opgegeven antwoorden van
  vervoersmiddelen te vinden. Echter, ťťn ervan – bootje – is geen voertuig maar wel een vaartuig.
  Dit voldeed dus niet aan de vraag en mocht dan ook niet gegeven worden. Daardoor werden de juiste
  antwoorden : auto – autobus – fiets – scooter en locomotief.                                                           (71 %)

 

    15. Op of aan het betreffende kunstwerk waren eerst de vleugels aan het paard te zien en vervolgens
  deze aan de zwaan – samen 4. Maar ook de koetsier en het paard hadden neusvleugels.
  Een soort vleugels die wij dan ook als vleugels hebben geteld, waardoor ‘meer dan 4’ en uiteraard
  ook ‘meer dan 2’ als juist antwoord hebben gezien.
  Gezien echter het gegeven dat in woordenboeken (die wij niet in ons reglement voorzien)
  neusvleugel wel is opgenomen maar niet als echte vleugel, werd er besloten ook 4 goed te keuren.
  Merk wel op dat het antwoord 4 en ‘meer dan 4’ samen niet werd goedgekeurd.                                  (75 %)

 

    16. De foto’s rangschikken bleek, ook al waren er door eigenaars wat veranderingen aangebracht,
  geen zwaar probleem te zijn. Toch moest men ook hier aandachtig zijn en zien dat foto D een
  gegeven was dat op de zijgevel van een huis uit de Katelijnestraat (nummer 40) stond.
  Aangezien in de vraag wel degelijk werd gevraagd naar een detail aan een huis behorende tot de
  Walstraat mocht deze dus niet gegeven worden.

  Het juiste antwoord was hier dan ook C-B-E-A.                                                                                                            (68 %)

 

    17. Met de gegevens van de vijf borden aan de vijf aanlegsteigers konden wij aan de slag.
  De eerste letter van de opgegeven combinaties in de reeks was telkens de beginletter van de
  familienaam van de zaakvoerder. Het getal was het nummer van het tweede bootje dat behoorde
  tot de ‘vloot’ van deze zaakvoerder en de laatste letter was telkens de eerste letter van de straat
  waar de aanlegsteiger was te bereiken. Aldus bekwam men C van Coudenys, 11 als bootnummer
  en R van Rozenhoedkaai of C11R.                                                                                                     (95 %)

 

    18. Op beide afbeeldingen is daar de zon weergegeven (zoals in de vooraf gegeven tekst vermeld :
   opkomende en ondergaande zon). Maar de aarde was daar ook afgebeeld. Het afgebeelde water is
  als een deel van onze aarde te zien.                                                                                                    (81 %)

 

    19. Aan de voorkant van de pomp was heel duidelijk een blauwgroen geverfde zwaan te zien.
  Maar op de achterkant van het geheel van de pomp op een metalen luik  (dat wij juist daarvoor
  waren voorbij gegaan), was ook nog een vogel afgebeeld.
  Deze vogel was, naargelang men de lijnen of het geheel zag, bruin of geel gekleurd.                             (83 %)

 

     20. Het bewuste bootje had duidelijk het nummer 56, ook al was dit te zien op foto nummer 7.                     (99 %)

 

    21. Op de steen staat DE SMET vermeld als bouwmeester. Dit is echter ook het geval voor TIMMERY  (91 %)

 

    22. In totaal is de letter s daar 18 maal het bord vermeld.                                                                           (92 %)

 

    23. Van de 26 bedoelde wapenschilden zijn er heel wat met een dier erop afgebeeld.
  De vraag was echter : op hoeveel van deze wapenschilden zien we dieren ?
  Dus minstens twee. Dit aantal was 2. Ook in het schild waarop een leeuw en twee adelaars zijn
  afgebeeld zag men dus drie dieren.                                                                                                      (78 %)

 

    24. De tweede deelnemer startte om 13u01min. De 95ste dus om 13u en 94min, of 14u34min.
  Ook mocht men niet nalaten om op het tweede deel van de vraag te antwoorden.

         Zou dit verantwoord zijn ? Uiteraard werd gelijk welk antwoord hierop goedgekeurd.                            (92%)

 

    25. De te vinden tekst was : DEN GOUDEN KAM GHENAEMT.
  Hierbij stonden zowel de letters U en D als de letters H en E in of aan elkaar.                                      (93 %)

 

    26. De familienaam VAN OOST kon daar als de vermelding van een windstreek gezien worden,
   maar het juiste antwoord was te vinden op of aan de windwijzer die zich daar boven op een huis
   bevond, met de vermelding van de vier windstreken.

   West – noord – oost - zuid waren dus goede antwoorden.                                                               (85%)

 

    27. De vraag handelde, zoals vooraf gegeven, over de daar aanwezige twee borden met
 “SCHOUWBURG”. In de vraag stond ‘het’ metalen bord en hier moesten dus ook twee
 antwoorden gegeven worden. De cijfers die ťťnmaal voorkwamen op het eerste bord waren 1, 3, 7
 en 9 (som = 20) deze op het tweede bord waren 1,5,7 en 9 (som = 22).                                         
               (80%)

 

    28. Het tekenen van de sigarettenrook bewees dat onder de deelnemers wel tekentalent verscholen zit.
Sigarettenrook werd daar op drie verschillende manieren voorgesteld.
Let wel op dat de rook voorgesteld  met de drie cirkeltjes eens naar links en eens naar rechts ‘waaiden’. (66 %)

  

    29. We zien daar Sint Johannes de Doper en Sint Lambertus met een baard.
  Ook kon men, mits raadpleging van een woordenboek, een baard denken bij de Heilige afgebeeld
  met een veer. Dit werd niet afgekeurd.

 Maar … de vraag ging over de hiervoor beschreven Heiligen en op bladzijde 3 staat naast een
 omschrijving de afbeelding van de bebaarde Heilige Christoffel.
  Ook deze Heilige was dus een goed antwoord.                                                                                    (77 %)

 

    30. Enkel de man op het derde reliŽf, dat AziŽ voorstelt, draagt een rok.
  Ook de figuur in het reliŽf voor Amerika (dat een vrouw is) werd, indien gegeven,
  niet afgekeurd. Maar op de gevel van het gebouw links waren ook nog mannen met een rok
  afgebeeld, dus in Brugge waardoor ook Europa een juist antwoord werd.                                             (68 %)

 

    31. De twee metalen borden aan de bushalte hadden elk twee zijden met daarop buslijnnummers
   vermeld. Beide zijden moesten dus per bord samen gezien worden. Lang weerszijden zagen we
  de nummers 2-4-5-7-9-13-14 op het ene bord en 15-17-25-43-43-88-90-90.
  De nummers 43 en 90 kwamen daar dus 4 maal voor en niet tweemaal. Het totaal aantal werd aldus 11.

  Tijdens de zoektochtperiode veranderde deze som regelmatig wegens ‘overplakkingen’ en wijzigingen
  waardoor ook de antwoorden 12 en 13 niet werden bestraft.
                                                                       (88 %)

 

    32. De Toverfluit is een opera geschreven door Mozart. Maar in de vraag staat “DE TOVERFLUIT”
  tussen aanhalingstekens, wat dus niet wijst op de naam van de opera zelf, maar op de tekst die daar
  op de grote metalen plaat werd aangebracht.  Deze tekst op de metalen plaat was geschreven
  door Jef Claerhout.                                                                                                                         (90 %)

 

    33. Deze cryptische vraag was van de gemakkelijke soort. De achtste en de elfde sloeg op de
  letters H en K in ons alfabet (H op de achtste en K op de elfde plaats).
  Onder de als piccolo geklede jongen op een plaat aan huis met huisnummer 22 stond
  HOTELSCHOOL
.                                                                                                                         (89 %)

 

    34. Een op de Markt staande lantaarnpaal (of verlichtingspaal) stond pal op de daar
  aangebrachte meridiaan.                                                                                                                    (99 %)

 

    35. De fietsendienst vinden als plaats waar de achtergebleven fietsen werden naartoe gebracht
  werd door praktisch iedereen gevonden.                                                                                             (99 %)

 

    36. Recht boven de afbeelding van zaterdag (midden onder) stond de afbeelding van woensdag.
  Deze was af te leiden uit de tekst die de vraag vooraf ging. Maar ook recht boven de afbeelding
  van zaterdag was nog deze van zondag te vinden (in de top).
  Zondag stond dus recht boven woensdag en zaterdag.                                                                         (93 %)

 

    37. Ook hier geen problemen met het antwoord dat te vinden was in het op de grond aangebrachte
  hinkelspel. 6 was het goede antwoord.                                                                                               (99 %)

    38. Deze vraag was dan een ander paar mouwen.

  Ogenschijnlijk simpel : hoeveel sterren staan er op de vlag tussen “RIVER” en “WOODS” ?   

  Vermits hier in de vraag staat : op DE afgebeelde Amerikaanse vlag, moet iedere vlag afzonderlijk
  worden bekeken. Samentellen van de sterren is hier dus foutief. Van links naar rechts gezien bevindt
  zich tussen de eerste “RIVER” en de eerste “WOODS” ťťn vlag met 6 sterren. Tussen de
  tweede “RIVER” en tweede “WOODS” staat ook ťťn vlag met 6 sterren.
  Tussen de eerste “RIVER” en de tweede “WOODS” bemerken we twee vlaggen met op
  elk ervan 6 sterren (niet samen te tellen). En tenslotte tussen de eerste “WOODS” en de tweede
  “RIVER” staat geen vlag en moeten we dit buiten beschouwing laten (er staat geen vlag met 0 sterren).
  Uiteindelijk zien we dus driemaal 6 sterren op een vlag en blijft enkel 6 als juist antwoord.                    (47 %)

 

    39. Onder het huisnummer 46 zien we allereerst een aluminiumkleurige plaat met de huisnummers
  26,54 B,26 en 76. Wat lager bevindt zich ook een wit plaatje met daarop het getal 0.3.
  Maar wie nog aandachtiger keek zag daar een ingemetselde steen met de Romeinse cijfers MCMXLJ.

  De som maken van alle hier aanwezige verschillende cijfers geeft aldus : 
  0+2+3+4+5+6+7+M(1000)+C(100)+L(50)+X(10+J(1) = 1188.                                                           (73 %)

    40. Het belangrijkste om te zien was dat het huis met huisnummer 27 twee zijgevels had.
  Men moest dus, zoals de vraag was gesteld, dan ook naar twee antwoorden zoeken.
  Op de eerste zijgevel was dat 1976 en op de tweede 1979.                                                               (73 %)

 

    41. Het gevraagde jaartal was 1946 en niet 1940 voor diegenen die de gedenkplaat niet grondig
  hadden bekeken.                                                                                                                              (98%)

 

    42. Last but not least : de grootste struikelblok zat hier in “VULDERSTRAAT”.

  Eerst kwamen we voorbij “VULDERSSTRAAT” (met hierin tweemaal de letter S) op een
  straatnaambord, maar wat verderop kwamen we deze straatnaam dan wel op de gegeven wijze
  geschreven voorbij. Op deze manier waren alle mogelijke antwoorden daar te zien, behalve de
  bananen die voor sommigen blijkbaar toch aanwezig moesten zijn.                                                       (84 %)

 

 

SCHIFTINGSVRAGEN :

 

Volgens de resultaten van de eerste lottotrekking na 13/10 op 14/10 :

 

  1.      Drie laatste cijfers van het jokergetal  :           265

  2.      Reservegetal lotto :                                         13

 

 

  Aantal deelnemers met :

  0 fouten :     4                 3 fouten   : 42                 6 fouten   : 18

  1 fout    :   69                  4 fouten   : 40                 7 fouten   : 10

  2 fouten :   56                 5 fouten   : 27                 8 fouten   : 13

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------

UITSLAG : (Maximum punten is 70)

Voor de prijzen zelf werden de eerste 50 deelnemers uit verschillende gezinnen genomen.

AAN ALLE DEELNEMERS EEN WELGEMEENDE PROFICIAT !!!!

 

  Familienaam Voornaam Punten
1 DANNAU Jean-Pierre 70
2 POLLET NoŽl  70
3 BECKERS Gerard 70
4 DECK Huguette 70
5 CORNILLIE Frans 69
6 TANGHE Veronique 69
7 DE VRIEZE Marianne 69
8 LEFEVER Jan 69
9 VAN HOLM Jeannette 69
10 PENNE Lutgart 69
11 VAN TIEGHEM Leon 69
12 BLOCKX Anita 69
13 GARMYN Ingrid 1 69
14 JACOBS Karel 69
15 VAN DE VELDE Peter 69
16 RASSCHAERT Gilbert 69
17 VOLCKAERT Lydie 69
18 JACOBS Eric 69
19 VAN COPPENOLLE Ewald 69
20 WEST Dirk 69
21 OOSTERLYNCK William 69
22 VANACKER Danny 69
23 VANDEN BROUCKE Frederik 69
24 CASTELEYN NoŽl 69
25 VANDEKERKHOVE Christine 69
26 VEREECKE Christine 69
27 VANCLOOSTER Rosa 69
28 DE WILDE  Filip 69
29 OLLEVIER Ann 69
30 WYBOUW Roland 69
31 DE HAUWERE Gaston 69
32 FRANCE Griet 69
33 DUERINCK Eugene 69
34 VANDAELE Marcel 69
35 TANGHE Georges 69
36 MAUWS Geert 69
37 GEIRNAERT Rita 69
38 DANNEELS Ria 69
39 MARTENS Roger 69
40 MALLENGIER Marcel 69
41 PRAET Roger 69
42 DE MYLLE  Marijke (2) 69
43 BARBIER Kitty 69
44 VERSTRAETE Linda 69
45 DEGRYSE Mieke 69
46 BAERT Christelle 69
47 MAERTENS Myriam 69
48 GEUENS Carlo 69
49 TEMMERMAN Hubert 69
50 DERUWE Steven 69
51 MAESEN Willy 69
52 VANDEGINSTE Benedicta 69
53 COLPIN Jacky 69
54 MEIRLEVEDE Riet 69
55 VANDAELE Jan 69
56 DEWILDE Camilla 69
57 VANHAVERBEKE Raf 69
58 DOBBELARE Roger 69
59 TEMMERMAN Dirk 69
60 WYBOUW Dimitri 69
61 VERSYP Paula 69
62 ASSEZ Manuela 69
63 VANCRAEYNEST Arlette 69
64 SCHELFHOUT Ria 69
65 VANSPEYBROUCK Jozef 69
66 BELLETER Linda 69
67 MEEUWS NoŽl 69
68 VAN TIEGHEM Geert 69
69 VAN GELUWE Erik 69
70 VAN LAECKEN Francine 69
71 KNOCKAERT Hans 69
72 MAERTENS Rita 69
73 D'HAESELEER Michel 69
74 ELPERS Huguette 69
75 BASTIEN Paul 68
76 TETAERT Martine 68
77 RYCKAERT Martine 68
78 BOELAERT Sabine 68
79 MAUWS Sabine (2) 68
80 BEERNAERT Stefaan 68
81 MAES Charlotte 68
82 LIEFOOGHE Alix 68
83 DE BOODT Hugo 68
84 MAUWS Marcel (2) 68
85 ROOMAN   Daisy 68
86 BRAL Cecile 68
87 ROELS Anne Marie 68
88 MEULEBROUCK Marleen 68
89 ROTTIERS Vic 68
90 VANDERSYPEN Geert 68
91 ROETS Albert 68
92 MAUWS Sabine (1) 68
93 DERUYCK Walter 68
94 DE BOODT Hans 68
95 GEERINCK Emmy 68
96 VANDEWALLE Luc 68
97 LANDUYT Filip 68
98 FRANCKAERT Rudi 68
99 KNOCKAERT Marnix 68
100 VYVEY Monique 68
101 PUTTEMAN Christiane 68
102 DE MYLLE  Marijke (1) 68
103 HAUTEKEETE Lieven 68
104 ROEGIERS Yvette 68
105 MOENS Eric 68
106 VAN GUCHT Albert 68
107 DE VEIRMAN Octaaf 68
108 THIENPONDT Annette 68
109 BEERNAERT Frans 68
110 DE VOS Luc 68
111 FRANCKAERT Jan 68
112 POLFLIET Nadine 68
113 DE BONDT Ria 68
114 RAMAN Jacques 68
115 DE BRUYNE Willy 68
116 DE CLERCK  Leo 68
117 MAES Julienne 68
118 COLYN Else 68
119 VAN BRUAENE Jacques 68
120 VAN HOORDE Monique 68
121 BRION  Gilbert 68
122 CHRISTIAENS Annick 68
123 LEFEVERE Erna 68
124 RASSCHAERT Roos 68
125 MARKEY Michel 68
126 VAN DEN BOSSCHE Wilfried 68
127 STUYVAERT Daniel 68
128 VAN HAVER Wim 68
129 THYSEBAERT Annie 68
130 WILLEMS Frank 68
131 NOYELLE Georgette 67
132 BEERNAERT Simonne 67
133 HUYGHE Gilbert 67
134 MICHIELS Pierre 67
135 VERKAEMER Myriam 67
136 DE BRUYNE Ivan 67
137 MOL Ludwine 67
138 VER EECKE Marc 67
139 VERKEST Joost 67
140 VERTRIEST Annie 67
141 DEMETS Renee 67
142 ELST Willy 67
143 VERBEKE Ingrid 67
144 VANDEN BUSSCHE Phil 67
145 ALGOEDT Werny 67
146 VERMEIRE Walter 67
147 CLAEYS Jos 67
148 DEFOOR  Els 67
149 BAELE Mariette 67
150 DE BREE Nico 67
151 VAN DEN BOSSCHE Nana 67
152 WINDELS  Ivan 67
153 MOL Kristien 67
154 MAUWS Hilde (2) 67
155 VAN SUYT Marleen 67
156 DHONT Kristiane 67
157 VANHEE Cindy 67
158 DE GROEVE Hugo 67
159 MAUWS Marcel (1) 67
160 VANDEWALLE Danny 67
161 MOERMAN Carlos 67
162 DE GRAVE Rony 67
163 CLAERHOUT Yvette 67
164 VERHEGGEN Herman 67
165 MORLION Johan 67
166 REUSE Nancy 67
167 ENGELS NoŽl 67
168 VAN DUNNEGHEM Chris 67
169 DELRUE Jef 67
170 VANSTEELANT Maria 67
171 LAMBERT Ruben 67
172 CLAEYS Michel 67
173 PRAET Rita 66
174 DESAEVER Carl 66
175 SERGIER Andrť 66
176 GAHIDE  Nelly 66
177 STUBBE Francine 66
178 STRUBBE Ronny 66
179 EECKELOO Michel 66
180 GADEYNE Lut 66
181 LEYSSENS Jos 66
182 VERWILST Lucia 66
183 VAN DER WEYDE Willy 66
184 GELDHOF Liliane 66
185 CORNETTE Marc 66
186 HAILLEZ Anne Marie 66
187 TIMPERMAN Ludwig 66
188 CLAERHOUT Katrien 66
189 TIMPERMAN Freddy 66
190 DE BRUYCKERE Rachel 66
191 DEBACKER Jozef 66
192 DE DOBBELAERE Faustine 66
193 CLAUS Erik 66
194 REUSE Hans 66
195 VANTORNHOUT Isabelle 66
196 HAUTEKIET Liesbeth 66
197 LEGROE Jacques 66
198 SAMSON Lisette 66
199 DEVRIENDT Patrick 66
200 VANDERSTEENE Herman 66
201 DE LA MEILLEURE Francine 66
202 WULLAERT Wim 66
203 MAUWS Hilde (1) 66
204 VANSTEENKISTE Wilfried 66
205 VANDECASTEELE Nicole 66
206 VERBORGT Robert 66
207 KNOCKAERT Lucienne 66
208 DE BUSSCHERE DaniŽl 66
209 DE BOSSCHER  Paul 66
210 LEYMAN Marin 66
211 DE CEUNINCK Honore 66
212 VAN DEN DRIESCHE Yves 66
213 DUFOUR Robbe 65
214 GADEYNE Katrien 65
215 WEEREMANS Yvette 65
216 RAES Hilde 65
217 VERMEERSCH Isabelle 65
218 AMPE Brecht 65
219 VANTHOMME Monique 65
220 LAMPO Marie Josephe 65
221 DUFOUR Xavier 65
222 VANSEVENANT JURRIE 65
223 VAN DE VELDE Robert 65
224 STEVENS Dirk 65
225 HEINE Elke 65
226 PARMENTIER Monique 65
227 VERSCHAEVE Dorine 65
228 VAN DE VELDE Simon  65
229 VANDENDRIESSCHE Viviane 65
230 DUFOUR Donald 65
231 CLAERHOUT Paulette 65
232 VERLINDE  Willy (1) 65
233 VAN WAYENBERGE Johannes 65
234 HUYSENTRUYT Christine 65
235 VANACKER Rika 65
236 VANHULLE  Chris 65
237 ROELS Guy 65
238 ROBERT Jan 65
239 BREYNE Michel 65
240 VAN ACKER  Gilbert 64
241 LAMMERTYN Peter 64
242 DE MEY Patrick 64
243 VANSTEENHUYSE Sara 64
244 LESAFFRE Ghislaine 64
245 SPELTINCX Tom 64
246 VANSTEENHUYSE Ine 64
247 DE JAEGER Georges 64
248 VANSTEENHUYSE Freek 64
249 VERLINDE  Marleen 64
250 TAVEIRNE Josee 64
251 LETERM Dirk 64
252 DEPOORTER NoŽlla 64
253 DEMON  Mike 64
254 ANTHEUNIS Monique 64
255 SPELTINCX Frans 64
256 LONGUEVILLE Yorick 64
257 DEPUYDT Marc 64
258 VUYLSTEKE Dieter 63
259 AILLIET-VERMEERSCH Rudi & Marie-Rose 63
260 DE MEY Christiane 63
261 LOGIER Sabine 63
262 DEBOOT Heidi 63
263 VERBEERST Dany 63
264 VUYLSTEKE Evelyn 63
265 DE ROO Ann 63
266 VUYLSTEKE Siegfried 63
267 INGELAERE Christine 63
268 DE COSTER DaniŽl 62
269 DE SOETE  Robrecht 62
270 VAN ACKER  Chris 62
271 BUYSSCHAERT Siska 62
272 VANDERMEERSCH Monique 62
273 PLANCKE Dirk 62
274 WITDOEK Iggy 62
275 VERLINDE  Bram 62
276 KINO Guido 62
277 VERLINDE  Willy (2) 62
278 MOR Roos 62
279 PAUWELYN Lieven 62
280 LEPLAE Jos 62
281 DEMAN  Karin 61
282 ROGIERS Luc 61
283 DEREZ Sophie 61
284 SPELTINCX Maria 61
285 FEYS Erik 61
286 VANDENBUSSCHE Yves 61
287 VAN ACKER  Ann 61
288 VINDEVOGEL Sylvia 61
289 BERGHMAN Sylvia 61
290 FEYS Bart 61
291 DE MEY Dirk 61
292 DE MEY Arlene 61
293 DEMAN  Christine 61
294 NOň Suzanne 61
295 WITDOEK Wim 61
296 GRAMMENS Jan 61
297 HUYGHEBAERT Liesbet 60
298 DE BACKER Leo 60
299 VANDENBUSSCHE Aurelie 60
300 VAN MOORTEL Geertrui 60
301 DE SOETE Peter 60
302 LIETAERT Maria 60
303 LAMMENS Mario 60
304 TIMMERMAN Martine 60
305 LESCRAUWAET Sigrid 60
306 MARTENS Rita 60
307 LAVA Filip 60
308 MATTHEUS Harm 60
309 VINDEVOGEL Karoline 60
310 DUVILLERS Annie 60
311 MARTENS Magda 60
312 DECLERCK Mia 60
313 BRAEM Annick 60
314 D'HONDT Carine 59
315 VEREST - HERMAN Marc - Lieve 59
316 VAN LOOCKE Marianne 59
317 CALLENS  Marianne (1) 59
318 LAHOUSSE Ivan 59
319 HUYS Frans 59
320 DEWULF Walter 59
321 STUBBE  Georgette 59
322 CARETTE Jef 59
323 RYCKAERT Karl 59
324 VERDIEVEL Leen 58
325 DE BRABANTER Huguette 58
326 VAN DEN EYNDEN-MOLS Marc-Linda 58
327 DE ROO Frank 58
328 TAVEIRNE Jacqueline 58
329 VAN DE VEIRE Roger 58
330 VERDIEVEL DaniŽl 58
331 COLLEMAN Steven 58
332 VERSTRYNGE Carine 58
333 DAEMEN Jos 58
334 VANDERCRUYSSE Thierry 58
335 VANDENAMEELE Willem 58
336 ROGIERS Dirk 58
337 CALLENS  Marianne (2) 58
338 HAUSPY Maurice 58
339 LIPPENS Anny 57
340 PLOVIE Nancy 57
341 HOOFT Monique 57
342 VANCOPPENOLLE Frank 57
343 SALOMEZ Luc 57
344 CAUWELS  Werner (1) 57
345 TANGHE Viviane 57
346 MASYN GisŤle 57
347 BOUTTELISIER Sylvie 57
348 DECORTE Norette 57
349 VERMEERSCH Anja 57
350 BLOMME Dirk 57
351 REUBENS Hedwige 57
352 VAN DEN BRANDE Armand 57
353 HOSTE Christiane 57
354 MEYLEMANS Suzy 56
355 DEVRIENDT Freddy 56
356 WITTEVRONGEL Maria 56
357 SCHELSTRAETE Greta 56
358 CAUWELS  Werner (2) 56
359 JONCKHEERE Camiel 56
360 VLAEMYNCK Marnix 56
361 CRAPS Guy 56
362 VAN HUMBEEK Hilda 55
363 VAN AELST Etienne 55
364 TANGHE Rita 55
365 VERANNEMAN Hilde 55
366 ROSSEEL Marc 55
367 VANNESTE Myriam 55
368 DE MEULEMEESTER Georges 55
369 VANDEVOORDE Patrick 55
370 CEUSTERMANS Marleen 55
371 DE MEULEMEESTER Veerle 55
372 STROBBE DaniŽl 55
373 DE LEYE Ingrid 55
374 BLOMME Antoon 55
375 MONBALIU Maria 54
376 STEENACKERS Sabine 54
377 TAILDEMAN  Rudi 54
378 CALLEWAERT Annick 54
379 VANGHELUWE Dik 54
380 PIETERS Antoon 54
381 CLAEYS  Andy 54
382 VAN DROOGENBROECK Carla 54
383 DEPLAECIE Guido 53
384 WILLAERT Eddy 53
385 WACKENIER Martine 53
386 DENYS Omer 53
387 LEFEVER Maria 53
388 DECOSTER Chris 53
389 DERUYTER Erna 53
390 DESSIN Jean-Pierre 52
391 LAMMERTYN Lena 52
392 LAMMERTYN Daniel 52
393 ROTSAERT Trees 52
394 VAN DEN DRIESSCHE DaniŽl 52
395 NAEYAERT Claudine 52
396 RICQUIER Veronique 51
397 DE POORTER Emmanel 51
398 VANHULLE-PROOT Hendrik 51
399 MAHIEU Marijke 51
400 PROOT Caroline 51
401 ROTSAERT An 50
402 GRYSON Delphine 50
403 VANDEN BUSSCHE Jozef 50
404 VAN TIGGEL Patrick 50
405 CLEMENT Bea 49
406 VLIEGHE Bart 49
407 DE CLERCK Beth 49
408 BAEYAERT  Norbert 49
409 D'HAENINCK Ghislain 49
410 VAN VOOREN Kathelijne 49
411 DEVOS Johan 49
412 VANDENBUSSCHE Patrick 48
413 NEERINCK Christel 48
414 DE WULF Christiaan 48
415 VERCRUYSSE Eric 47
416 VAN WAELDEREN Manuelle 47
417 HEYNSSENS Rudy 46
418 BOEYKENS Chris 46
419 LEPOUTRE Ignase 46
420 MAERTENS Dina 45
421 VANRIETVELDE Anne-Catherine 45
422 GOETHALS Peggy 45
423 RICQUIER Franky 45
424 WYNS Brigitte 45
425 VANUYTRECHT Michel 44
426 LAEREMANS Sylvia 44
427 GAILLIAERT Marie-Claude 44
428 MAERTENS Lodewijk 44
429 DANNEELS Dirk 44
430 BUFFELS Ludwine 44
431 DE GROOTE  Luc 44
432 VAN GELUWE Guido 44
433 VERSTRAETEN Rudy 44
434 VALLAEYS Christine 44
435 VAN LOKE Eric 43
436 VAN DEN BRANDE Emmanuel 43
437 DE CUIPER Marie-Jeanne 43
438 VERHELST Stefaan 43
439 BRACKE Marguerite 43
440 DURON - VANRIETVELDE Franky 43
441 DEGROOTE Heidi 43
442 NAERT Tuur 43
443 CASTELEIN Rita 43
444 ELAUT Hilde 43
445 ROELOF Nele 43
446 NAERT Jef 43
447 MISSINNE Walter 42
448 BLOMME Norman 42
449 DEFOUR Karien 42
450 LAUREYS Carine 42
451 VERMEIRE Christian 42
452 CLAEYS Brenda 42
453 ROOSEBROUCK Gentil 42
454 VANPARIJS Paul 42
455 POELMAN Genevieve 41
456 HANSSENS Lief 41
457 WALLAYS Ciara 41
458 POELVOORDE Roland 41
459 LAMOTE Andre 41
460 RAEYMAEKERS Ronny 40
461 VANDENHEEDE Andrť 40
462 DESMET Marleen 40
463 DEFORCHE Geertje 40
464 CLAUS Lieve 39
465 DESEYNE Franky 39
466 VAN LAARHOVEN Peter 39
467 VAN STEENBERGHE Linda 39
468 ANCKAERT Rudy 38
469 NEMEGEER Nera 38
470 CLYBOUW Carine 38
471 ALLEGAERT Helena 37
472 DE GEETER Frida 37
473 VAN WAES Alex 36
474 VANMARCKE Monique 36
475 VAN HULLE Paul 36
476 ROTS Erik 35
477 ADAM Francois 35
478 JANSSENS Caroline 35
479 GALLE Christiane 34