bezoeker teller

Nabeshouwingen

WINTERZOEKTOCHT

NAAR DE BLOEDPUT

Uitleg antwoorden - Uitslag

 

Deze editie van de KRC winterzoektochten werd met ongeveer 420 inschrijvingen afgesloten waarvan
er 352 hun antwoordenblad inzonden.

Op zaterdag 5 mei 2018 kwamen de deelnemers naar Afspanning Ter Linden te Sint-Michiels voor de prijsdeling.

Na een dankwoord voor de vele helpende handen van diverse vrijwilligers alsook voor de stad Brugge en de
sponsors werd door A. Quintelier en D. Tamsin de prijsuitreiking en de tombola voorzien.

Tijdens deze prijsdeling werd onze oud-voorzitter D. Tamsin met zijn echtgenote in de bloemetjes gezet.

Zoals de traditie bij KRC het wil, werd een mooie prijzentafel voorgeschoteld en verliep alles heel vlotjes.

HIERNA VOLGEN : * Uitleg antwoorden zoektocht.
.....................................* Volledige uitslag.

---------------------------------------------------------------------------------

Lees deze uitleg eens na, vooral over de vragen
waar u punten voor verloor. Het kan nuttig zijn.

Na de uitleg wordt tussen haakjes per vraag het percentage
deelnemers gegeven dat de vraag
goed heeft beantwoord.

 

Na de uitleg wordt tussen haakjes per vraag het percentage deelnemers gegeven dat de vraag juist heeft beantwoord.

 

  2. In de tekst voor de vraag wordt de aandacht getrokken op het hoekhuis met daarin het restaurant De gouden aap.
 Maar in het andere hoekhuis aan de bewuste viersprong is ook een hotel met daarin restaurant Graaf Van Vlaanderen.
 Ook dit laatste was dus een geldig, dus nodig antwoord.
 Voor de meeste deelnemers was dit geen probleem.                                                                                       (97 %)

 

  3. Deze vraag (of het antwoord erop) is van andere koek gemaakt.

 Volgens de gegevens in de omgeving van de viersprong op het paviljoen van de parking :

 Van 17u tot 18u => 120 Eurocent en van 18u tot 6u => 300 Eurocent (max. per nacht), of in totaal 420 Eurocent.
 Maar even verder wandelden we op ’t Zand ook nog een ander paviljoen van deze parking voorbij, en de vraag
 was zo gesteld dat men moest antwoorden telkens men zo een paviljoen zou voorbij gaan.
 Ook hier was 420 het goede antwoord, alhoewel gedurende de periode van de zoektocht de gegevens op deze
 paviljoenen wijzigden. Hierdoor werden ook 450 en 490 goedgekeurd.
 Maar nog was de kous hiermee niet af ! Na wegopdracht 40, helemaal aan het einde, passeerden we nogmaals
 zo een paviljoen op ’t Zand. De prijs was nogmaals 420 Eurocent.
 Het juiste antwoord was dus driemaal 420 Eurocent.
 De deelnemers die het viermaal gaven (nogmaals het paviljoen aan de viersprong zelf erbij genomen) werden
 hiervoor niet bestraft. Dit was ook het geval voor deelnemers die veronderstelden dat men het ticket was
 verloren (3 x 2000 of 4000 Eurocent).                                                                                                            (51 %)

 

  4. Wij wandelden daar twee hotels voorbij. Hotel Portinari en Hotel du Singe d’or.
 De vraag was wel om te noteren zoals daar op de gevel vermeld. En dit was dan Hotel Portinari
 (de puntjes op de letters i waren in feite lepels) en Hotel du sɩnge d or (zonder afkappingsteken na de letter
 d en ook zonder puntje op de letter i.                                                                                                              (65 %)

 

  5. Alhoewel in de ogen van de inrichters een minder gemakkelijke vraag, werd deze door de meeste
 deelnemers toch correct beantwoord (we hebben het ook al andersom geweten).
 Op het bord over het wildplassen in Brugge stond “BRUGGE” met erboven “WILDPLASSEN” (gedeeltelijk).

 Op een metalen bord verderop met “CAMERABEWAKING” stond tweemaal “Brugge”.
 Bij de bovenste stond “maart” erboven en bij de onderste was “BRUGGE” vermeld.                                      (95 %)

 

  6. Merk bij deze vraag eerst en vooral op dat er vier mogelijke antwoorden worden gegeven en geen vijf zoals
 men op het eerste zicht zou denken. “1903 – 1993” is als n antwoord te nemen.
 Al de gegeven (4) mogelijke antwoorden :

 “1989” (rioolrooster), “2007” (op bord met “camerabewaking”),

 “1903 – 1993” (bovenaan gevel) en “1990” (ring rond riooldeksel)

 waren daar te vinden en moesten dan ook gegeven worden.

Wie echter “1903 – 1993” niet gaf (mogelijk verwarring met het streepje) werd niet bestraft.
Antwoord “1903 – 1993” als twee antwoorden geven werd uiteraard wel met een strafpuntje ‘beloond’.            (78 %)

 

  7. Op de groene energie verdeelkast juist na de bewuste bochten waren 7 ronde verbodsborden vermeld.
Op de juist daarop volgende verdeelkast waren er 4 ronde verbodsborden aangebracht.
Beide antwoorden moesten dus gegeven worden. Aangezien in de vraag ‘de verdeelkast’ staat en niet ‘een
verdeelkast’,  mochten deze niet worden samengeteld (11).                                                                              (93 %)

 

  8. De letter U komt daar op de voorgevel maar tweemaal voor. Dit is in de teksten “T’HUYS BEST” en  
 “DIT HUYS”. Het juiste antwoord was hier dus H-H.

      Er staat daar nog dikwijls de letter V in de plaats van de letter U, maar de letter U zelf uiteraard niet.
 Deelnemers die deze letters ook nog hebben geantwoord, gaven de letters die voor de letter V op die
 gevel stonden.                                                                                                                                              (62 %)

 

  9. Volgens de vraag moesten wij het huisnummer geven van het huis, dat wij in de Beenhouwersstraat geheel
of gedeeltelijk voorbij zouden gaan, met daarop een  geel plaatje. Dit houdt in dat wij moesten zoeken :

- telkens wij in de Beenhouwersstraat kwamen.

- naar een huis met daarop zo een dergelijk geel plaatje, maar dat wij het plaatje zelf daarom niet moesten
 voorbij gaan (het huis, gedeeltelijk of geheel, wel).

- op alle huizen in de Beenhouwersstraat die we voorbij gingen, dus ook deze die hun adres in een andere
 straat zouden hebben (hoekhuizen).

Waar de vraag gesteld werd kwamen wij voorbij aan de huizen met huisnummer 2 - 3 - 5 - 7 - 9.  
Na wegopdracht 13 kwamen wij terug in de Beenhouwersstraat waardoor we terug naar geldige antwoorden
dienden te zoeken. Dit waren hier de huisnummers 34 - 30 - 24. En het was nog niet gedaan.
Na wegopdracht 22 kwamen wij terug in een stukje van de Beenhouwersstraat.
Hier waren het nu de nummers 51 – 53 – 58 – 62. Deelnemers die ook de nog zichtbare oude huisnummers
gaven werden daar niet voor bestraft.                                                                                                            (50 %)

 

  10. Waar we in de Beenhouwersstraat het bord zagen met “REISBIBLIOTHEEK” stond de ingang
vermeld als ‘ingang om de hoek’. Maar nadat we wegopdracht 8 hadden uitgevoerd zagen we ook nog een
tweede geldig bord op deze eigendom met de vermelding Beenhouwersstraat 9.

Beide antwoorden waren dus nodig.                                                                                                              (87 %)

 

  11. Op de hoek van de Korte Lane en de Beenhouwersstraat zien we een huis met een Mariabeeld met kind.
Dit hoekhuis had het huisnummer 2.  Wat verder aan het huis met huisnummer 12 bevindt zich ook een
Mariabeeld, maar dan zonder kind. Op de hoek van het hoekhuis met huisnummer 17 zien we terug een
Mariabeeld met een kind en helemaal aan het eind van de Korte Lane, bij onze wegopdracht 9, staat weer
een Mariabeeld aan een hoekhuis met huisnummer 30.
Dit laatste behoorde echter niet tot de Korte Lane, maar wel tot de Hoefijzerlaan, waardoor ook dit een
ongeldig antwoord was.                                                                                                                               (92 %)

 

  12. Na waarschijnlijk enig zoekwerk was het woord “PROSCONTROLLER” langs onze wandelweg
terug te vinden. Dit vormde, wat het ook moge wezen, het juiste antwoord.                                                     (98 %)

 

 

  13. Een ogenschijnlijk simpel rangschikkingsvraagje, maar …..

Achtereenvolgens zagen we de foto’s  A – C – E – B. Foto D als daaropvolgend was geen juist
antwoord op de vraag. In deze vraag werd immers gesteld dat enkel de huizen in de Hoefijzerlaan telden.
Foto D was genomen, van een huis, zoals daar aangegeven, in de Mortierstraat.
Maar het grootste addertje van deze vraag moest dan nog komen. Immers, na weg-opdracht 27 zagen
wij deze huizen (in de weliswaar brede Hoefijzerlaan) terug, maar dan in de andere volgorde. B – E – C – A
moest dus ook gegeven worden om tot een volledig juist antwoord te komen.                                                  (35%)

 

  14. Aan twee zich tegenover elkaar bevindende gevels zien we telkens n bordje met een beer en 10 sterren.

       Aangezien in de vraag gevraagd werd naar ‘een’ bord (i.p.v. ‘het’ bord)  dienden wij hier de som van beiden

       te geven. Dus 20 was het enige juiste antwoord.                                                                                         (96 %)

 

  15. Op de bewuste zonnewijzer (foto) waren heel wat Romeinse cijfers te zien.

        Hiertussen stond ook de letter M, maar dan zeker niet als een Romeins cijfer of het Arabisch getal 1000.

 Wel stond deze er voor de aanwijzing van middag (of meridiem).                                                                (99 %)

 

  16. Vertikaal vermeld kunnen we hier op het bord, de tekst “KUNSTSMEDERIJ BONHEURE” lezen.

       Langs beide zijden zijn enkel de letters U - T - M - I in “KUNSTSMEDERIJ” en de letters O - H - U in

       “BONHEURE” juist te lezen. Let er hier dus op dat de letter U tweemaal diende gegeven worden.

       Moest er gevraagd zijn naar de verschillende letters, dan was dit niet het geval geweest.                               (63 %)

 

  17. Op het bord staan I855, I93I en MCMLXIV als jaartallen vermeld.                                                                                       (97  %)

 

  18. Een zoekvraag van de zuiverste soort.

Op de overdekking was het gevraagde te zien. Ondersteboven was dit dus “CELSA”, of tussen de letter C

en de letter A de naam ELS van een boom.                                                                                               (99 %)

 

  19. Dit was een weggevertje. Op een bord zagen we de vermelding “Toegankelijk van zon op tot zon onder”,

       meteen het antwoord op de vraag.                                                                                                             (99 %)

 

  20. Op het bedoelde groene bordje zien we “JAPANSE SIERKERS PRUNUS SERRULATA ROOSACHTIGEN”.

NS, RK, RS en PR zijn goede antwoorden.  CH en HT daarentegen zijn dit niet, aangezien wij hier 3 en

niet 2 verschillende medeklinkers onmiddellijk na elkaar hebben staan.

Inderdaad, het is volgens de algemeen gangbare zoektochtreglementen wat onlogisch, maar indien er

ergens 5 bomen staan en er wordt gevraagd of er daar vier zijn, dan is dit niet het geval

(art.15 van ons reglement).                                                                                                                      (42 %)

 

  21. Na wat zoekwerk vond praktisch iedereen BRUGES als woonplaats van A. FLEURMAN, de

        constructeur van het grote zwarte hek.                                                                                                    (99 %)

 

 

  22. Aan het metalen hek van A. Fleurman tellen we 2 rijen van 6 vergulde bloemetjes en dit aan beide zijden

       geeft er reeds 24. Bovenaan echter bevond zich nog n dergelijke bloem, samen dus 25.                            (99 %)

 

  23. Zoals gegeven vooraf aan de vraag zagen we in de voorgevel een steen met de naam van architect

       G. VAN HOUTRYVE. In de omgeving van (25m) het huis met huisnummer 38 bevindt zich ook nog

       een andere steen in een voorgevel aan de overzijde van de straat.

       Hierop was bouwmeester GOORMACHTICH vermeld (GOORMACHTIGH werd niet bestraft).

       En of dat nog niet voldoende was, in de voorgevel van de buren (huisnummer 40) werd melding gemaakt

      van architecte VAN HOUTRYVE uit Bruges. “Architecte” was hier niet als een vrouwelijk persoon op

      te vatten maar wel, gezien de franse aanduiding, als het Frans voor architect. Aangezien er niet gevraagd werd

      naar de verschillende personen moest VAN HOUTRYVE hier wel degelijk tweemaal gegeven worden.       (75 %)

 

  24. De afgebeelde koppen gingen wij voorbij in de volgorde : D G B E A C F waarbij foto G nogal eens

       verwisseld werd met foto A.                                                                                                                    (95 %)

 

  25.Wegens reinigingswerken die gedurende de periode van de zoektocht zelf nog werden uitgevoerd,

      werd deze vraag enigszins ‘ontsiert’. Toch bleef de kern van de vraag nog overeind.

      Merk eerst en vooral op dat de aandacht van de deelnemers getrokken werd naar het huis met

      huisnummer 38. Op dit onlangs gerenoveerde huis waren 6 koppen of hoofden van wezens afgebeeld.

      Het huis ernaast was echter ook juist gerenoveerd en telde 2 koppen.

      Wie ook nog de koppen op de huizen van andere buren gaf werd hiervoor niet bestraft.                              (83 %)

 

  26. De anomalie die we daar uit een familienaam konden afleiden kwam uit de naam VAN EENOO.

       Deze wat cryptisch op te vatten anomalie zit dus in het feit dat deze naam niet n,

       maar twee letters O bevat. Elke verwijzing naar deze familienaam werd uiteraard goedgekeurd.              (95 %)

 

  27. Op de gevel van HOTEL KAROS waren in de houten structuur, onder de naam van het hotel,

       nogal wat versieringen aangebracht. Onder de letter E van  “HOTEL” bevond zich een versiering

       met twee handzagen. Maar ook, aan de andere kant van de ingang stond er nog een houtschaaf afgebeeld.

       Dit was dan onder de letter O van “KAROS”. Maar ook deze letter behoort tot het woord “HOTEL”

       en was dus ook een geldig antwoord                                                                                                      (65 %)

 

  28. Op de voorgevel van Hotel Marabou zagen we dat dit een hotel met drie sterren betrof.

       Deze werden op verschillende plaatsen en met verschillende kleuren weergegeven.

       Zilverkleurig op een kunststof plaat, blauw op een bord met de letter H en last but not least goudkleurig

       op de luifel van het hotel.                                                                                                                      (97 %)

 

  29. Op het omschreven bas-relif van het huis met huisnummer 89 met het brouwerstafereel telden

       we 7 rechterhanden. Ook, boven dit bas-relif, stond nog een Mariabeeld met kind waardoor we er

       nog twee rechterhanden bij te tellen hadden.

       Maar … aan de overzijde van de straat bevond zich, op een bakje aan de gevel, nog een rechterhand.

       Hierdoor kwam ons totaal op 10. Deelnemers die nog een elfde telden achter het glas van een deur

      werden hiervoor niet bestraft.                                                                                                               (65 %)

 

  30. Er waren daar bij onze wandelroute de woorden DIAMANT-PLATINA-GOUD-ZILVER-AANKOOP

       -VERKOOP te lezen. Telkens de begin- en eindletter nemen en we verkrijgen voor ZILVER

       de letters Z en R.  .                                                                                                                            (99%)

 

  31. Op de bewuste steen stonden de jaartallen 1916 – 2008 – 1899 – 1985 vermeld.

        19de eeuw en 21ste eeuw waren een juist antwoord. Van de 20ste eeuw stonden er twee jaartallen

        vermeld, dus geen geldig antwoord.                                                                                                    (94 %)

 

  32. Verschillende mogelijke juiste antwoorden waren langs onze wandelweg te vinden.

 GENAAMD – GHENAEMT – GENAAMDT – GENAEMD.                                                       (83 %)

 

 

 

SCHIFTINGSVRAGEN :

 

 Volgens de resultaten van de trekking op 14 april 2018.

 

 1.      Vier laatste cijfers van het jokergetal  :       4223

 2.      Reservegetal lotto :                                                      6

 

 Aantal deelnemers met :

 0 fouten :   46                 3 fouten   : 20                 6 fouten   : 12

 1 fout    :   88                  4 fouten   : 19                 7 fouten   : 19

 2 fouten :   41                 5 fouten   : 16                 8 fouten   : 10

 

 In totaal werden er een 410-tal deelnemingsformulieren aangeschaft waarvan er 352 werden teruggestuurd.

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------

UITSLAG : (Maximum punten is 70)

Voor de prijzen zelf werden de eerste 35 deelnemers uit verschillende gezinnen genomen.

AAN ALLE DEELNEMERS EEN WELGEMEENDE PROFICIAT !!!!

  Familienaam Voornaam Ptn
1 VANDEWALLE Luc 70
2 VANHAVERBEKE Raf 70
3 LEFEVERE Erna 70
4 VANDEWALLE Danny 70
5 PUTTEMAN Christiane 70
6 MEULEBROUCK Marleen 70
7 DEGRYSE Mieke 70
8 WINDELS  Ivan 70
9 ROTTIERS Vic 70
10 DE VOS Luc (1) 70
11 STRUBBE Ronny 70
12 GEUENS  Carlo 70
13 THIENPONDT Annette 70
14 MAUWS Hilde (1) 70
15 D'HAESELEER Michel 70
16 MAUWS Hilde (2) 70
17 VERWILST Lucia 70
18 VANDAELE Tom 70
19 KNOCKAERT Lucienne 70
20 RAMAN Jacques 70
21 GARMYN Ingrid 70
22 DUERINCK Eugene 70
23 PUTTEMAN John 70
24 TETAERT Martine 70
25 DEMETS Renee 70
26 TEMMERMAN Hubert 70
27 MAES Leila 70
28 MICHIELS Pierre 70
29 DE GRAVE Rony 70
30 VERHEGGEN Herman 70
31 REUSE Hans 70
32 MAUWS Marcel (1) 70
33 BLOCKX Anita 70
34 ELPERS Huguette 70
35 DOBBELARE Roger 70
36 VAN HOORDE Monique 70
37 VANDAELE Marcel 70
38 DE BACKER Yolande 70
39 VANDEKERKHOVE Christine 70
40 VANDAELE Jan 70
41 CORNETTE Marc 70
42 ASSEZ Manuela 70
43 VEREECKE Christine 70
44 BELLETER Linda 70
45 LAMBERT Ruben 70
46 CHRISTIAENS Annick 70
47 MAUWS Marcel (2) 69
48 VANCLOOSTER Rosa 69
49 VAN BRUAENE Jacques 69
50 VERKAEMER Myriam 69
51 DE BOSSCHER  Paul 69
52 VERKEST Joost 69
53 VER EECKE Marc 69
54 VAN TIEGHEM Stien 69
55 LEGROE Jacques 69
56 ALGOEDT Werny 69
57 REUSE Nancy 69
58 LETERM Dirk 69
59 VERBORGT Robert 69
60 DE BRUYNE Willy 69
61 LANDUYT Filip 69
62 VANCRAEYNEST Arlette 69
63 TEMMERMAN Dirk 69
64 VERBEKE Ingrid 69
65 DE BOODT Hugo 69
66 WITDOEK Iggy 69
67 DE BUSSCHERE Danil 69
68 DE VEIRMAN Octaaf 69
69 BARBIER Kitty 69
70 OLLEVIER Ann 69
71 DE BREE Nico 69
72 RASSCHAERT Gilbert 69
73 VAN TIEGHEM Leon 69
74 VAN SUYT Alex 69
75 MAES Julienne 69
76 DE BRUYCKERE Rachel 69
77 PENNE Lutgart 69
78 DANNAU Jean-Pierre 69
79 POLLET Nol  69
80 DE VRIEZE Marianne 69
81 DE LA MEILLEURE Francine 69
82 VERSCHAEVE Dorine 69
83 LEYSSENS Jos 69
84 BAELE Mariette 69
85 VAN SUYT Marleen 69
86 DEFOOR  Els 69
87 CORNILLIE Frans 69
88 WEST Dirk 69
89 VAN WULPEN Martine 69
90 DERUWE Steven 69
91 BAERT Christelle 69
92 BRAL Cecile 69
93 LIEFOOGHE Alix 69
94 RYCKAERT Martine 69
95 TANGHE Veronique 69
96 VANDERSYPEN Geert 69
97 JACOBS Eric 69
98 VAN DE VELDE Peter 69
99 ROETS Albert 69
100 JACOBS Karel 69
101 WITDOEK  Geert 69
102 VAN GELUWE Erik 69
103 GAHIDE  Nelly 69
104 VANACKER Danny 69
105 DANNEELS Ronny 69
106 VAN DEN BOSSCHE Wilfried 69
107 GEERINCK Emmy 69
108 ROELS Anne Marie 69
109 COLPIN Jacky 69
110 ENGELS Nol 69
111 FRANCE Griet 69
112 CLAERHOUT Paulette 69
113 MAUWS Sabine (1) 69
114 DHONT Walter 69
115 ROOMAN Daisy 69
116 BOELAERT Sabine 69
117 DECK Huguette 69
118 DE MYLLE  Marijke 69
119 ELST Willy 69
120 VAN TIEGHEM Geert 69
121 CLAERHOUT Yvette 69
122 MALLENGIER Marcel 69
123 DE BOODT Hans 69
124 VAN EENAEME Agnes 69
125 VERSYP Paula 69
126 STUYVAERT Daniel 69
127 LEYMAN Marin 69
128 BEERNAERT Frans 69
129 SCHELFHOUT Ria 69
130 MARTENS Magda 69
131 POLFLIET Nadine 69
132 VAN DUNNEGHEM Chris 69
133 FRANCKAERT Rudi 69
134 VERMEIRE Walter 68
135 VANDEN BROUCKE Frederik 68
136 LEFEVER Jan 68
137 VOLCKAERT Lydie 68
138 VANSTEENKISTE Wilfried 68
139 MOENS Eric 68
140 DE BRUYNE Ivan 68
141 DE CLERCK  Leo 68
142 VAN DEN BOSSCHE Nana 68
143 VANHEE Cindy 68
144 ROBERT Jan 68
145 VAN HOLM Jeannette 68
146 HAUTEKEETE Lieven 68
147 DE WILDE  Filip 68
148 GOETHALS  Dave 68
149 MAUWS Geert 68
150 VERSTRAETE Linda 68
151 VAN DEN DRIESCHE Yves 68
152 NOYELLE Georgette 68
153 ANTHEUNIS Monique 68
154 WYBOUW Dimitri 68
155 BEERNAERT Simonne 68
156 MEEUWS Nol 68
157 HUYS Frans 68
158 SAMSON Lisette 68
159 VANSPEYBROUCK Jozef 68
160 WYBOUW Roland 68
161 DE BONDT Ria 68
162 EECKELOO Michel 68
163 MAESEN Willy 68
164 MAUWS Sabine (2) 68
165 MORLION Johan 68
166 MARKEY Michel 68
167 KNOCKAERT Hans 68
168 DELRUE Jef 68
169 DANNEELS Ria 68
170 MEIRLEVEDE Riet 68
171 VAN HAVER Wim 68
172 MAERTENS Rita 68
173 WILLEMS Frank 68
174 VAN LAECKEN Francine 68
175 DE CEUNINCK Honore 68
176 OOSTERLINCK William 67
177 VERLINDE  Marleen 67
178 MOL Ludwine 67
179 LIETAERT Maria 67
180 ROEGIERS Yvette 67
181 VANDENBUSSCHE Aurelie 67
182 DEPUYDT Marc 67
183 VANDENBUSSCHE Yves 67
184 CLAEYS Michel 67
185 LEFEVERE Paula 67
186 COLYN Else 67
187 MARTENS Rita 67
188 GOVAERE Marleen 67
189 LAMMENS Mario 67
190 PRAET Rita 67
191 GRAMMENS Jan 67
192 VERHELST Ronald 67
193 CLAEYS Jos 67
194 BECKERS Gerard 67
195 DE VOS Luc (2) 66
196 BRION  Gilbert 66
197 MARTENS Roger 66
198 GEIRNAERT Rita 66
199 VERBREYT  Eric 66
200 VANTORNHOUT Isabelle 66
201 DUVILLERS Annie 66
202 DE GROEVE Hugo 66
203 DUFOUR Xavier 66
204 DUFOUR Robbe 66
205 BASTIEN Paul 66
206 PRAET Roger 66
207 VYVEY Monique 66
208 GELDHOF Liliane 66
209 DUFOUR Donald 66
210 WULLAERT Wim 66
211 VANACKER Rika 66
212 INGELAERE Christine 66
213 PARMENTIER Monique 66
214 VUYLSTEKE Evelyn 65
215 PUT Octa 65
216 GRIJP Christa 65
217 HAILLEZ Anne Marie 65
218 VAN DER WEYDE Willy 65
219 VERLINDE  Willy (1) 65
220 DE ROO Ann 65
221 VERBEERST Dany 65
222 VUYLSTEKE Dieter 65
223 SPELTINCX Tom 65
224 WEEREMANS Yvette 65
225 VERSTRYNGE Carine 65
226 MAHIEU Wim 65
227 LOGIER Sabine 65
228 SPELTINCX Frans 65
229 VUYLSTEKE Siegfried 65
230 SERGIER Andr 64
231 RAES Hilde 64
232 DEVRIENDT Patrick 64
233 LESAFFRE Ghislaine 64
234 DESMET Christine 64
235 DEMON  Mike 64
236 KINO Guido 64
237 WITDOEK Wim 64
238 ADAM Francois 64
239 TIMPERMAN Freddy 64
240 ENGELS myriam 64
241 BREYNE Michel 64
242 PLANCKE Dirk 63
243 DE SOETE  Robrecht 63
244 DE POORTER Emmanuel 63
245 VAN ACKER  Luc 63
246 HAUTEKIET Liesbeth 63
247 CORDIER Yvonne 63
248 HOSTE Christiane 63
249 TIMPERMAN Ludwig 63
250 PAUWELYN Lieven 63
251 LEPLAE Jos 63
252 SPELTINCX Maria 63
253 TAVEIRNE Josee 63
254 VANDEN BUSSCHE Phil 63
255 RYCKAERT Karl 63
256 DE BACKER Leo 63
257 VAN DE VELDE Agnes 63
258 VERMEERSCH Isabelle 63
259 HAUSPY Maurice 63
260 VANDEPUTTE Norbert 63
261 VAN DE VEIRE Roger 62
262 AILLIET-VERMEERSCH Rudi & Marie-Rose 62
263 VAN COPPENOLLE Ewald 62
264 VANSEVENANT Jurrie 62
265 BUYSSE Lionel 62
266 DECORTE Norette 62
267 DEPOORTER Nolla 62
268 VANDEPUTTE Antoine 62
269 VANTHOMME Monique 62
270 KNOCKAERT Marnix 62
271 CLAEYS  Andy 61
272 MATTHEUS Harm 61
273 VAN HULLE  Chris 61
274 STROBBE Danil 61
275 D'HONDT Carine 61
276 ROGIERS Karen 61
277 VANDENAMEELE Willem 61
278 VANDECASTEELE Nicole 61
279 VAN LOOCKE Marianne 61
280 DE SOETE Peter 61
281 STEVENS Dirk 61
282 DE DOBBELAERE Faustine 61
283 VANDENBUSSCHE Stefanie 61
284 ROGIERS Dirk 61
285 STROBBE Ruth 61
286 VANDEVIJVERE Philippe 60
287 DENYS Omer 60
288 LAHOUSSE Ivan 60
289 VEREST - HERMAN Marc - Lieve 60
290 BLOMME Dirk 59
291 ROGIERS Sofie 59
292 VERANNEMAN Hilde 59
293 PATTYN Geert 59
294 BLOMME Antoon 59
295 DEWULF Walter 59
296 REUBENS Hedwige 59
297 CARETTE Jef 59
298 VAN ACKER  Gilbert 59
299 VAN DEN BRANDE Armand 59
300 VANGHELUWE Dik 59
301 DEBUE Martine 58
302 VAN PARYS  Natascha 58
303 DEPLAECIE Guido 58
304 PEIRLINCK Robert 58
305 SALOMEZ Luc 58
306 WILLE Anthony 58
307 LAMMERTYN Peter 58
308 MONBALIU Maria 58
309 LEPOUTRE Ignace 58
310 PEIRLINCK Bart 58
311 SIX Karina 57
312 VERCAIGNE Danny 57
313 DE ROO Frank 57
314 PROOT Caroline 57
315 CALLENS  Marianne 57
316 VRIELINCK Ren 57
317 TANGHE Viviane 57
318 VANHULLE Hendrik 57
319 VANDEVOORDE Patrick 56
320 VANNESTE Myriam 56
321 ROSSEEL Marc 56
322 WILLAERT Eddy 56
323 VINDEVOGEL Sylvia 56
324 CRAPS Guy 55
325 VERBEKE Elise 54
326 VANDENBUSSCHE Paul 54
327 VINDEVOGEL Karoline 54
328 DELY Stijn 54
329 PALLEMANS Paul 54
330 DEFOUR Francine 54
331 VAN VOOREN Kathelijne 53
332 GOETHALS Peggy 53
333 RICQUIER Veronique 53
334 GHEKIERE Pieter 53
335 MAHIEU Marijke 52
336 RICQUIER Franky 52
337 VIERSTRAETE Etienne 52
338 VANMARCKE Monique 52
339 VANDENBUSSCHE Patrick 52
340 WYNS Brigitte 52
341 PIETERS Veronique 52
342 VALLAEYS Christine 51
343 GAILLIAERT Marie-Claude 51
344 DEGROOTE Heidi 50
345 MERTENS Geert 50
346 MERTENS Leen 50
347 POELMAN Genevieve 47
348 DANNEELS Dirk 47
349 BUFFELS Ludwine 47
350 HANSSENS Lief 46
351 DESAEGHER Michael 45
352 DEFOUR Karien 41