Zoals voor ieder spel of sport bestaat er ook voor zoektochten een reglement. Nochtans bestaat er geen officieel reglement dat geldt voor alle zoektochten. Alhoewel iedere organisator zijn eigen reglement toepast zijn er toch vele regels of overeenkomsten die in de meeste zoektochten toegepast worden.
Vooral de ervaren organisatoren volgen een aantal overeengekomen regels.
Daarom hier wat commentaar en varianten omtrent de verschillende reglementen.

De blauwe teksten hier onder zijn teksten die wel eens voorkomen in reglementen.
De zwarte teksten er onder zijn wat meer uitleg en commentaren op deze blauwe teksten.


Om recht te hebben op een prijs moet het ingevuld origineel antwoordblad ten laatste op ……..in het
bezit zijn van ……...


Ofwel bezorgt u het antwoordformulier rechtstreeks aan de organisator zelf ofwel zendt u het
antwoordenblad op per post. In beide gevallen is het aan te raden om uw formulier in een omslag
te steken.
Soms moet dit antwoordenblad in het bezit zijn van de organisator op de voorop gestelde datum.
In andere gevallen geldt de verzendingsdatum of datum van de poststempel.
Het is steeds het origineel antwoordenblad dat moet terug bezorgd worden aan de organisator.

Op de volgende bladzijden vindt u een volledige wegbeschrijving met daartussen foto’s, informatie en
vragen.


In alle zoektochten heeft men een wegbeschrijving. In deze wegbeschrijving zitten meestal geen
valstrikken en dit wordt ook heel dikwijls zo vermeld in het reglement.
Die wegbeschrijving dient natuurlijk om de juiste weg te kunnen volgen maar ook om de plaats
te situeren waar de antwoorden op de vragen te vinden zijn.
Soms wordt er door de organisator wat extra uitleg gegeven. Let echter op want het is juist die
bijkomende informatie dat sommige organisatoren gebruiken om de deelnemers te misleiden.
Houdt steeds enkel rekening met de vraag zelf om uw antwoorden te formuleren..
vb. Op het pleintje staat een straatnaambord. VRAAG : Welke straatnaam is hier vermeld ?
U moet dan de naam die vermeld is op dit straatnaambord vermelden , maar ook de
straatnamen die hier bijvoorbeeld zouden vermeld zijn op een naamkaartje of op …. iets anders.
In sommige zoektochten wordt er ook wat info gegeven van wat te zien is langs de opgegeven
weg.
Bijvoorbeeld over monumenten.

Aan de zoektocht kan men deelnemen op een zelf te kiezen dag vanaf …..en dit tot …….

Periodezoektochten kunnen opgelost worden gedurende meerdere dagen, weken of zelfs maanden.
Als deelnemer is men dan vrij om zelf een tijdstip te kiezen wanneer men de vragen zal oplossen.
Als men dit wil mag men zelfs er meerdere dagen aan besteden. Om een betere uitslag te bekomen
is het soms aan te bevelen om meer dan eenmaal de tocht af te leggen, alhoewel dit geen noodzaak
is. Pas wel op dat u niet vergeet tijdig uw antwoordblad in te dienen.


Er zijn xx vragen, die tenzij het anders vermeld is, op te lossen zijn op de plaats waar ze gesteld worden  
en dit met de gegevens die terug te vinden zijn langs uw wandelweg op de plaats waar de vragen gesteld
worden of met hetgeen vermeld is in deze brochure. U mag geen andere documentatie raadplegen.


Het aantal en het soort vragen is nogal verschillend per organisatie. Het aantal en de soort
vragen is bepalend voor de duur van een zoektocht. Ons principe is dat een zoektocht moet
kunnen afgewerkt worden in één dag.
Wil men er als deelnemer meer tijd aan besteden dan is het nog steeds mogelijk om de tocht op te
splitsen in meerdere dagen maar dat mag geen must zijn. Mensen die van ver komen zouden de
mogelijkheid moeten hebben om in één dag rond te komen.

Wat bijkomende puzzelopgaven betreft zijn we op ons weerhouden omdat het moeilijk is om zeker
te zijn dat de opgaven gedurende de gehele periode zichtbaar blijven. Overdreven hoeveelheid of te
moeilijke puzzels ontsieren een mooie zoektocht.

De vragen zijn ofwel te beantwoorden op een goed omschreven plaats vb. plein, bepaalde
voorgevel, monument, enz. ofwel langs de weg tussen twee duidelijk omschreven plaatsen
(vb tussen huisnummer “2” en huisnummer “8”) of tussen twee opgegeven opdrachten van de
wegbeschrijving.

Als de organisator in zijn vraag vermeldt ‘hier’ dan wordt bijna nooit bedoeld ‘hier in dit
deelnemingsformulier’. Maar wel wat te zien is op of bij de omschreven plaats. Vb. Hoeveel maal
staat het woord “STRAAT” hier vermeld ?  U hoeft niet de woorden “STRAAT” te zoeken in de
deelnemingsbrochure maar wel bijvoorbeeld op een straatnaambord of op iets anders of … dat te
zien is op bedoelde plaats.

Nogal dikwijls wordt ook vermeld dat wat de organisator vermeldt in de deelnemingsbrochure
als waarheid moet aangenomen worden. Zo kunnen er ook antwoorden gevonden worden of
afgeleid worden uit de teksten in de deelnemingsbrochure. Pas echter op want de teksten in de
deelnemingsbrochure tussen de vragen zijn dikwijls ook een afleiding om niet tot het goede
antwoord te komen.
Vb. Er is hier een café die genaamd is naar een wild dier.
VRAAG: Van welk dier is de naam hier vermeld op een café ?
Er kunnen op bedoelde plaats meerdere café’s zijn en op deze café’s kunnen er meerdere namen
van dieren vermeld zijn. Denk aan café ‘DE TIJGER’ en ‘ café ‘DE REISDUIF’. Daar men in
de vraag NIET vraagt naar wilde dieren moeten beide namen  ( “TIJGER” en” REISDUIF”)
genoteerd worden. Er kunnen ook nog andere namen van dieren voorkomen op de café’s vb in
de naam van een straat ( KAT STRAAT) op een straatnaambord of op reclameborden.
Lees dus steeds goed de vraag en kijk dan steeds goed rond.

Het deelnemingsrecht bedraagt ….xx  EUR. Meerdere inschrijvingen per persoon en/of per gezin zijn
toegelaten.


Iedere persoon kan in principe een onbeperkt aantal formulieren kopen. Ieder ingevuld tijdig
ingediend formulier geeft recht op een prijs.
Meerdere organisatoren vermelden in hun reglement dat de eerste prijzen worden voorbehouden
voor verschillende gezinnen. Er zijn deelnemers die dit omzeilen door verschillende formulieren
op namen in te vullen van personen die nooit een zoektochtformulier in handen krijgen en dit met
als doel om mogelijks meer en betere prijzen in eigen handen te krijgen. Dit vinden we niet fair
tegenover de organisator en vooral niet tegenover de ‘vrienden’ mededeelnemers.  Wij hebben
liever dat er bijvoorbeeld meerdere formulieren op dezelfde naam ingevuld worden. Zo kan men
ook spelen( bij twijfels) ofwel op de antwoorden ofwel op de schifting. Fairplay onder ‘vrienden’
vinden wij belangrijk  … of telt alleen de meerwaarde van die tweede, derde, … prijs ? Een
zoektocht is toch geen middel om prijzen te verzamelen en zo rijk (???) te worden.


Niettegenstaande de vragen in het enkelvoud gesteld zijn, is het toch mogelijk dat er meerdere  
antwoorden goed zijn. Alle goede antwoorden moeten dan opgegeven worden. Dit is belangrijk om
geen punten te verliezen. Ook bij meerkeuzevragen moeten alle goede antwoorden omcirkeld worden.
Geef enkel een antwoord op wat gevraagd wordt. Als u teveel antwoordt kan dit foutief aangerekend
worden.

Zie uitleg hier boven. Let dus wel op dat u alle goede antwoorden noteert en dat u geen slechte
antwoorden noteert.
Er kan ook in het reglement staan dat slechts één antwoord mag opgegeven worden. Probeer in
dergelijke gevallen steeds het meest juiste antwoord te noteren op uw antwoordenblad.
Op het eerste gezicht kunnen meerdere antwoorden juist zijn maar het ene verwachte antwoord
zal wel het meest juiste zijn. Wees ook niet te vlug tevreden met uw gevonden antwoord.

Op elke vraag kan minstens één antwoord gegeven worden. Er is geen enkele vraag waarop het
antwoord is: GEEN , NUL , ONMOGELIJK , ONOPLOSBAAR of ONBEPAALD of ONEINDIG of
…enz….. tenzij nul voorzien is of verdoken is in de mogelijke antwoorden vb. minder dan 5.
Dit wil niet zeggen dat er geen strikvragen kunnen voorkomen.


Als er meerdere antwoorden mogen of moeten opgegeven worden, wees dan niet te vlug tevreden
met één of twee antwoorden, maar probeer volledig te zijn. Het is echter niet steeds zo dat er
meerdere antwoorden nodig zijn.  
Daar er in zoektochten dikwijls strikvragen voorkomen, kan men nogal vlug tot de antwoorden
komen zoals GEEN , NUL , ONMOGELIJK , ONOPLOS-BAAR of ONBEPAALD of
ONEINDIG of …enz… Om dit te vermijden sluiten vele organisatoren deze antwoorden uit.
Zoek daar dan ook geen valstrikken in. Als er echter tussen de mogelijk antwoorden onder één of
andere vorm bijvoorbeeld nul voorkomt zal er heel dikwijls daar een strik in verborgen zitten. Zo
zit nul of geen ook vervat in bijvoorbeeld ‘ minder dan 100’.

Alles wat de inrichter meedeelt dient als de enige waarheid beschouwd te worden.

Bijvoorbeeld als de organisator schrijft dat een bepaald huis wit is dan moet u niet denken dat het
licht grijs of licht beige is maar moet u gewoon aannemen dat het wit is.
Van de organisator wordt er wel verwacht dat hij niet verklaart dat een zwart huis wit is.

U mag geen antwoorden zoeken op private plaatsen zoals binnenkoer die afgesloten is met hek of
poort, tenzij anders vermeld in tekst of vraag. Er mogen ook geen antwoorden gezocht worden achter
de vensterramen van woningen en/of in brandglasramen.


Een zoektocht mag geen aanleiding zijn om het privé van andere personen te schaden. Dit
betekent zowel dat men zich fysisch niet op andermans eigendom mag begeven maar ook dat het
kijken door ramen of het afspeuren van sloten, en kleinigheden aan deuren van privé woningen
niet geoorloofd is. Het is ook de plicht van de organisator om de vragen zo op te stellen dat
dergelijk speurwerk niet nodig is.

U mag enkel gegevens gebruiken waarvan men kan veronderstellen dat ze ter plaatse
blijven gedurende de volledige zoektochtperiode.

Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld affiches, zelfklevers, vlaggen… die geen vast karakter hebben
of die weg te nemen zijn door de organisatoren niet gebruikt worden om het antwoord te bepalen.

Afgebeelde engelen worden beschouwd als personen maar dan met vleugels.

Men kan niet uitleggen dat engelen mensen zouden zijn. Engelen zijn niet zichtbaar, men kan ze
niet aanraken. Engelen worden wel verpersoonlijkt en afgebeeld als mensen, meestal als kinderen
met vleugels. Die vleugels zijn volgens mij geen reden om te zeggen dat deze afgebeelde engelen
geen personen zouden zijn. Dezelfde redenering kunt u gebruiken bij bv. draken of gevleugelde
paarden
die als dieren afgebeeld worden. 

Wezens kunnen zowel personen of dieren zijn als monsters die op mensen of dieren lijken.

Een wezen is een schepsel. En een schepsel is een geschapen wezen. Rekening houdend met deze
uitleg uit het Prisma woordenboekje zou je kunnen uitleggen dat zowel personen als dieren als
planten alle wezens zijn. Soms worden daarover verduidelijkingen gegeven in het reglement.
Wij en ook vele andere organisatoren beperken zich en beschouwen enkel personen en dieren en
wat als persoon (vb. engel) of als dier (vb. draak) is afgebeeld als een wezen. En dus niet de
planten.

Een gevel is het geheel van stenen en /of hout alsook van de vensters en de deuren.

Als er dergelijke zaken in het reglement opgenomen worden is dit om bepaalde twijfels weg te
nemen. Men kan immers woordenboeken uitpluizen en/of bepaalde ingeburgerde ideeën volgen
die inderdaad twijfels kunnen doen ontstaan. Zo zou men kunnen overtuigd zijn dat er enkel
stenen gevels bestaan. En door deze vermelding in ’t reglement is de twijfel weggenomen.

Als gevraagd wordt om een naam, een jaartal of een tekst te noteren, schrijf dan steeds deze juist en
volledig over. Bij foutief of onvolledig afschrijven kunnen punten verloren gaan.
Vb. I is verschillend van 1.


Als u iets moet afschrijven let er dan goed op dat u het afschrijft zoals het vermeld staat langs uw
wandelweg. Dit betekent dat alle letters en alle cijfers in volgorde overgenomen worden en dat
rekening gehouden wordt met de spaties. Het is ook aanbevolen om de leestekens en accenten
eveneens over te nemen.

Als een huisnummer gevraagd wordt moet men het huisnummer opgeven dat vermeld is of dat kan
afgeleid worden uit de omgeving.

Het gebeurt wel eens dat gevraagd wordt om een huisnummer te noteren of een huis met bepaald
huisnummer te bekijken en dat dit huisnummer niet vermeld is op bedoelde eigendom. Door
bovenstaande formule te vermelden in het reglement vermijdt men twijfels en mag men uit de
omgeving afleiden wat het bedoelde huisnummer is. Als dit niet vermeld is in het reglement zou
het eventueel kunnen dat de organisator bijbedoelingen heeft en dat u bijvoorbeeld geen
huisnummer mag noteren. Let ook steeds op als er geen twee huisnummers vermeld zijn b.v. een
actueel huisnummer en een huisnummer van vroeger dat al of niet ook duidelijk vermeld is op de
eigendom.


Het alfabet bestaat uit 26 letters: nl.20 medeklinkers en 6 klinkers nl. A , E , I , O , U , Y.
Er zijn tien Arabische cijfers ( 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9) waarmee men oneindig veel getallen of nummers
kan vormen.
Er zijn ook Romeinse cijfers nl. I=J =1, Y=2 , V=U=5 , X=W=10 , L=50 , C=100 , D=500, M=1000.


Soms is er onenigheid of er nu 5 dan wel 6 klinkers voorkomen in het alfabet. Met deze vermel-
ding in het reglement is ook deze twijfel weg. Het door elkaar gebruiken van hoofdletters en kleine
letters alsook alle vormen van lettertype’s mogen door elkaar gebruikt worden en vormen geen
onderwerp van discussie. Let wel dat 1 niet gelijk is aan I ( letter i of Romeins cijfer I ).
IJ wordt beschouwd als twee letters nl. de letter I en de letter J.
Let er steeds op dat het gevraagde overeenstemt met wat te zien is langs de weg.


Eerbiedig de natuur, de monumenten en de bezittingen van anderen.
Stoor ook het privé van de bewoners niet. Wie daar tegen zondigt kan uitgesloten worden.
U hoeft niet te zoeken op bellen, sloten of op kleine naamplaatjes aan huizen.
Ook dit is het privé storen.

De zoektochter moet weten dat hij niet alleen op de wereld leeft. Gedreven door de wedstrijdsfeer
kan hij of zij dit soms vergeten. Daarom wordt gevraagd de natuur, de monumenten, de huizen,
…in feite alles... in de staat te laten zoals het is. Trek niets af, beschrijf niets, wrijf niet met harde
voorwerpen op ….. enz.
Vergeet niet dat ook graven op kerkhoven privé zijn.
De organisatoren kunnen daar ook aan meehelpen door niets te vragen omtrent dingen die niet
goed zichtbaar zijn of maar half leesbaar zijn.
Alsook vragen omtrent naamplaatjes op bellen en gegevens op deursloten aan bewoonde huizen
kunnen best vermeden worden.
Ook tuinen afzoeken kunnen voor de eigenaars soms vervelend zijn. 
Organisatoren en deelnemers moeten beseffen dat personen die niets met zoektocht te maken  
hebben terecht kunnen gestoord zijn als hun privé gestoord wordt of dat ze op minst erg
argwanend zijn. Daarom zou een uitsluiting om deze reden ten zeerste gegrond zijn.

Om aan te duiden dat een tekst bedoeld wordt, is in de vragen of in de uitleg de bedoelde tekst vermeld
tussen aanhalingstekens. Vb. “STADHUIS” duidt op de tekst “STADHUIS” die u daar ergens kan
terugvinden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters, kleine letters of sierletters. Soms
wordt ook één haakje gebruikt vb ‘STADHUIS’. Dit duidt erop dat men iets wil beklemtonen of dat de
tekst langs de weg niet zo duidelijk is of niet volledig identiek is met wat opgegeven wordt.


In wegbeschrijvingen, in vragen en in omschrijvingen worden aanhalingstekens gebruikt om er
op te wijzen dat men een tekst bedoelt. Onder tekst verstaat men een geheel van letters en cijfers;
met leestekens zoals punten, komma’s en alle tekens die geen letter of cijfer zijn wordt normaal
gezien door ervaren organisatoren geen rekening gehouden.
Zo is “ J A N “ = “ J,A+N? “ = “ J*A-N “
Let wel: als gevraagd wordt een tekst over te schrijven of te vervolledigen doet men er toch goed
aan ook alle leestekens erbij te noteren.

Teksten tussen aanhalingstekens moeten identiek zijn. Wat betekent dit ? Alle lettertekens en alle
cijfertekens moeten in dezelfde volgorde aanwezig zijn en de spaties moeten overeenstemmen. Met
het soort letter wordt geen rekening gehouden; zo zijn hoofdletters, kleine letters en sierletters
gelijkwaardig. Vb. “Schoolstraat” = “ SCHOOLstraat”
maar “ Schoolstraat “ is niet gelijk aan “School  straat “
Soms gebruiken organisatoren enkele haakjes i.p.v. dubbele haakjes.
vb. ‘ kasteel ‘ Dit kan twee redenen hebben.
Ofwel wordt een woord tussen enkele haakjes geplaatst om dit woord te beklemtonen en
heeft dit dan niets te maken met een terug te vinden tekst.
Ofwel wordt een woord tussen enkele haakjes geplaatst om als referentie naar een tekst die
niet erg duidelijk is of een tekst die niet 100% identiek is met de oorspronkelijke of op zijn
minst twijfels zouden kunnen opwekken.Die enkele haakjes wijzen er op dat u geen
valstrikken moet zoeken omtrent bedoelde tekst.
vb. een letter staat wat lager dan de andere: ‘ kasteel ’
Uit een zin die tussen dubbele aanhalingstekens vermeld is mogen er geen letters, woorden of
getallen ontbreken of bijgevoegd zijn.
Zo is “ Jan van Gent  Dorpsstraat 19           8200  Sint-Michiels “

                        1ste : niet gelijk aan       “ Jan van Gent                                                         99
                                                           Dorpsstraat 19
                                                           8200  Sint-Michiels “
                                    ( let op  99 op het einde van de eerste regel.)

                        2de :  is ook niet gelijk aan “ Jan van Gent                                                                                                                                                  99
                                                                      Dorpsstraat 19
                                                                       8200  Sint-Michiels “

                        Voorbeeld 1 en 2 zijn wel gelijk.

Met spaties moet wel rekening gehouden worden. Met spatie wordt bedoeld de extra ruimte tussen
letters of cijfers. Er wordt niet gevit omtrent millimeters of tiende van millimeters. Daarom wordt
meestal aanvaard dat men enkel een spatie heeft als de extra ruimte tussen de letters of cijfers
voldoende plaats biedt om een letter ( niet enkel de letter I ) of cijfer er tussen te plaatsen.
U hoeft dus geen meetlat mee te nemen om de afstanden tussen de letters te meten.

Hou geen rekening met tekeningen in graffiti of teksten in graffiti. Ook toevallige affiches of toevallige
zelfklevers tellen niet mee.

De samenstellers van zoektochten houden normaal gezien enkel rekening met zaken die gedurende
de ganse duur van de zoektocht verondersteld worden onveranderd ter plaatse blijven. Zo wordt
geen rekening gehouden met toevallige affiches of zelfklevers. Er wordt ook geen rekening
gehouden met dieren die zich kunnen verplaatsen. Ook graffiti kan bijkomen, veranderen of
verwijderd worden gedurende de periode van de zoektocht. Daarom worden met dergelijke zaken
geen rekening gehouden in zoektochten tenzij de samensteller dit uitdrukkelijk vermeldt.
NB. Een naamklevertje als merknaam kan wel gebruikt worden omdat dit normaal wel blijft
hangen gedurende de ganse duur van de zoektocht.


Bij alle onvoorziene gevallen beslist de inrichter. Tegen die beslissingen en tegen de uitslag is geen
verhaal mogelijk. Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt elke deelnemer dit reglement
alsook alle beslissingen van de inrichter.


Zoals bij iedere vorm van wedstrijd heeft ook in zoektochten de organisator het laatste en het
beslissende woord. Hij heeft de vragen opgemaakt en had bij de gekozen vraagstelling zijn
bedoelingen. Een antwoord op deze bedoelingen verwacht hij dan ook op uw antwoordenblad.
Dit kan soms duidelijk zijn maar het geformuleerde antwoord kan ook het voorop gestelde
antwoord zeer dicht benaderen en toch iets anders zijn. Het kan soms muggenzifterij zijn, maar
dit is nu eenmaal zoektochten met strikvragen. Het is juist die strikvragen ontmaskeren dat
zoektochten boeiend maakt. Ik ben wel van oordeel dat die strikken niet ’ te ’ veel gestrikt mogen
zijn.

De deelnemers hoeven sportief te zijn en moeten ook dit punt van het reglement aanvaarden.
Immers er wordt ook van de organisatoren sportiviteit verwacht. Als er iets gebeurt dat niet
verwacht werd en dat ook niet voorzien is in het reglement is het enkel de organisator die op een
passende manier aan dit probleem een oplossing moet geven. Door deel te nemen aanvaard elke
deelnemer alle beslissingen van de organisator zonder enig protest. Denk er ook aan dat de
organisatoren grote inspanningen doen om de deelnemers een aangename ontspanning te
bezorgen. Zorg er voor dat deze organisatoren het niet beu worden door het gezaag ….. want
dan mogen we in onze zetel blijven.

Het is verboden de organisator en samensteller of controleur van de zoektocht op welke wijze ook te
benaderen om antwoorden op vragen te bemachtigen. Wees sportief, ook tegenover de andere
deelnemers.

Wanneer een organisator benaderd wordt moet en mag hij niets mededelen dat betrokken
deelnemer zou bevoordelen. Hij heeft het recht de vraagsteller op het verkeerde been te zetten

U bent vrij u voor deze zoektocht te verplaatsen gelijk wanneer en gelijk hoe. Er zijn geen behendig-
heidsproeven. Hou wel rekening met de bestaande reglementeringen. U neemt deel op eigen risico.
De inrichters kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen of
overtredingen.


Als u aan een zoektocht deelneemt dan bent u een gewone weggebruiker die alle reglementen
moet naleven. Daar zoektochten geen behendigheidsproeven inhouden wordt er ook geen
afzonderlijke verzekering afgesloten.

PRIJSUITDELING : Er wordt geen verwittiging meer gestuurd.

Voor de meeste zoektochten wordt er geen afzonderlijke uitnodiging naar de prijsdeling verstuurd.
Plaats en datum is normaal vermeld op het deelnemingsformulier.
Tijdens, meestal bij het binnenkomen, krijgt elke deelnemer een verbeteringsblad waarop de
gemaakte fouten zijn vermeld. Bekijk dit steeds aandachtig om in de toekomst niet meer dezelfde
fouten te maken.
Veelal krijgt u ook een blad met wat uitleg omtrent de vooropgestelde antwoorden.

$$$$$$$$$$$$


Let wel. Deze uitleg is een weergaven van de achtergrond van wat in vele
reglementen bedoeld wordt. Dit wil niet zeggen dat er geen
organisatoren zijn die daar anders over denken en bijgevolg
andere regels hanteren.
Een algemeen geldend reglement voor alle zoektochten bestaat er niet.


$$$$$$$$$$$$